BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Z dniem 15 marca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wniosków o wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wymogi stawiane wnioskom obligują do przedłożenia dodatkowej dokumentacji związanej z osobami uprawnionymi do powołania zarządu oraz reprezentującymi spółkę.

Mając na uwadze specyfikę bloga – ukierunkowaną na analizę problematyki prawnej w perspektywie regionalnej, należy nadmienić, że najbliższy wydział KRS, za pośrednictwem którego do Rejestru Przedsiębiorców wpisywane są Spółki posiadające siedzibę w Zamościu – znajduje się w Świdniku. Jest nim Sąd Rejonowy Lublin – Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Do wskazanego wydziału należy kierować wnioski celem rejestracji utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezależnie od tego, czy ich siedziba znajduje się np. w Zamościu, Biłgoraju, czy Tomaszowie Lubelskim.

W dniu 15 marca 2018 r. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r.: „o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw”. Powyższa nowelizacja dotyczy zarówno obecnie składanych wniosków, jak i tych, które nie zostały rozpoznane przez sąd rejestrowy w pierwszej instancji.

Wprowadzona zmiana dotyczy konieczności dołączenia do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Dodatkowo do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę.

Brak dołączenia powyższych oświadczeń skutkować będzie wezwaniem podmiotu do uzupełnienia wniosku, co w konsekwencji znacznie wydłuża proces rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2018

 

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu