BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Nowelizacja przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu karnego wykonawczego obowiązująca od 18 maja 2015 r. wprowadziła możliwość realnego skrócenia obowiązywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Faktycznie w rozumieniu wspomnianych ustaw chodzi dalszy zakaz prowadzenia pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Powyższe rozwiązanie staje się szansą dla osób, którym zostało odebrane prawo jazdy, na uzyskanie możliwości prowadzenia samochodu przed upływem orzeczonego przez sąd terminu zakazu.

Aby skorzystać z omawianego rozwiązania niezbędne jest złożenie wniosku do sądu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosowne pismo należy wnieść do sądu, który wydał wyrok w I instancji np. Sądu Rejonowego w Zamościu. Aby wskazany wniosek mógł być uwzględniony konieczny jest upływ co najmniej połowy czasu, na który został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów lub w przypadku, gdy osoba została skazana przed dniem 18 maja 2015 r. wykonanie minimum 18 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów. Jeżeli zakaz został orzeczony dożywotnio omawiany wniosek można złożyć dopiero po 10 latach jego wykonywania.

Sąd (w omawianym przypadku Sąd Rejonowy w Zamościu) może wyrazić zgodę na prowadzenie pojazdów z blokadą alkoholową o ile uzna, że zachodzą wobec osoby składającej wniosek przesłanki określone w art. 182a §1 Kodeksu karnego wykonawczego. Powyższe oznacza, że możliwość korzystania z blokady alkoholowej mogą mieć skazani, których postawa, właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadnią przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tą osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Z uwagi na fakt, że powyższe orzeczenie wydawane jest po przeprowadzeniu przez sąd analizy wskazanych powyższej okoliczności, treść uzasadnienia przedmiotowego wniosku musi zawierać uzasadnienie w powyższym zakresie.

Warto pamiętać, że sąd nie jest zobligowany do uwzględnienia wniosku a jego złożenie nie gwarantuje uzyskania skrócenia wykonywania środka zapobiegawczego w postaci zakazu prowadzania pojazdów. Jego uwzględnienie uzależnione jest od spełnienia określonych przesłanek, które dotyczą ściśle osoby skazanej.

Adwokat Radosław Kostrubiec

Zamość 2016

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu