BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Warunkowe umorzenie postępowania karnego umożliwia sprawcy czynu zabronionego uniknięcie orzeczenia wobec niego kary wskazanej w Kodeksie karnym. Instytucja warunkowego umorzenia postępowania w ciągu ostatnich lat uległa zmianie. Obecny stan prawny ustanawia konkretne przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby można było zastosować dobrodziejstwo wskazane w art. 66 §1 k.k., należą do nich:

Przesłanki związane z popełnionym czynem zabronionym:

 • nieznaczna wina sprawcy,

 • nieznaczna społeczna szkodliwość czynu,

 • okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości.

Przesłanki związane z osobą sprawcy:

 • postawa sprawcy,

 • uprzednia niekaralność za przestępstwo umyślne,

 • właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia, uzasadniający przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni on przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania może być zastosowane tylko wobec sprawcy przestępstwa, które nie jest zagrożone karą pozbawienia wolności wyższą niż 5 lat. Wobec powyższego konieczne jest sprawdzenie, czy za czyn zabroniony, za popełnienie którego został nam przedstawiony akt oskarżenia Kodeks nie przewiduje możliwości orzeczenia kary wyższej niż 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd warunkowo umarza postępowanie na okres próby, który wynosi od roku do lat 3. Uzyskując orzeczenie o warunkowym umorzeniu nie należy zapominać, że jest ono swoistym „daniem szansy” sprawcy przestępstwa i nie oznacza, że nie może on już odpowiadać za jego popełnienie na zasadach określonych w Kodeksie karnym. Zgodnie z art. 68 §1 k.k. sąd może podjąć postępowanie karne – to, które wcześniej zostało warunkowo umorzone – m.in. jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany a także, gdy narusza on porządek prawny w sposób rażący, popełnił inne przestępstwo, uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku albo nie wykonuje ugody zawartej z pokrzywdzonym. Warunkowo umorzonego postępowania nie można jednak podjąć po 6 miesiącach od zakończenia okresu próby.

Dlaczego warto skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania?

 • unikamy stresu związanego z prowadzonym postępowaniem karnym w tym przesłuchiwania świadków zdarzenia,

 • nie musimy odbywać prawdopodobnie orzeczonej wobec nas kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności,

 • znacznie szybciej w Krajowym Rejestrze Karnym funkcjonujemy jako osoba niekarana.

  adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2017

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu