BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Dowody w postępowaniu karnym służą nie tylko bezpośredniemu ustaleniu niepopełnienia czynu, ale także mogą zmierzać do oceny innych dowodów oraz ich poszukiwania. Będąc oskarżonym warto posiadać wiedzę o tym, jakie wnioski mogą zostać złożone, aby żądane przez nas dowody mogły zostać przeprowadzone, bowiem zgodnie z art. 170 kodeksu postępowania karnego sąd jest zobligowany oddalić wnioski o przeprowadzenie dowodów, które nie spełniają określonych w ustawie kryteriów.

Składając wniosek dowodowy musimy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy osiągnąć przez jego przeprowadzenie. Będąc oskarżonym wszelkie wnioski powinny być składane w kierunku ustalenia niepopełnienia czynu zawartego w akcie oskarżenia. Art. 169 §2 k.p.k. wskazuje, że dowód może zmierzać do wykrycia lub oceny dowodu właściwego – np. można złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z bilingów, które mają potwierdzić faktyczne kontaktowanie się danych osób. Błędne natomiast będzie złożenie wniosku, który ma za zadanie wskazać, że np. zgromadziliśmy znaczną ilość środków pieniężnych na rachunku bankowym, dlatego też nie mogliśmy popełnić przestępstwa oszustwa – bowiem ta okoliczność nie może wpłynąć na ocenę wiarygodności naszych wyjaśnień przy istnieniu szeregu dowodów przeciwnych.

Art. 170 k.p.k. wymienia przypadki, w których sąd nie może dopuścić a następnie przeprowadzić dowodu z uwagi na następujące okoliczności:
1) Przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne np. z uwagi na obowiązującą tajemnicę adwokacką oskarżyciel posiłkowy nie może mnie powołać na świadka, celem ustalenia, czy oskarżony podczas rozmowy w kancelarii przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
2) Brak znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy oznacza okoliczność całkowicie nieprzydatną, niepozostającą w związku z możliwością ustalenia, czy dana osoba popełniła, bądź nie czyn zabroniony. Ustawa wskazuje również na udowodnienie danej okoliczności zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy.
3) Nieprzydatność do stwierdzenia danej okoliczności oznacza brak możliwości ustalenia konkretnego faktu za pomocą wnioskowanego dowodu. Z powyższą sytuacją nie mamy do czynienia w przypadku tzw. alibi, które ma wykazać, że w czasie, w którym mieliśmy popełnić zarzucany nam czyn np. wykonywaliśmy pracę za granicą.
4) Niemożność przeprowadzenia dowodu to nic innego jak wyłączenie możliwości zapoznania się z nim przez sąd np. gdy wnioskowany świadek zmarł.
5) Oczywiste zmierzanie do przedłużenia postępowania oznacza, że złożenie wniosku dowodowego ma na celu wyłącznie rozciągnięcie sprawy w czasie. Powyższe nie wyłącza złożenia wniosku na ostatnim terminie rozprawy, gdy dopiero wówczas powzięliśmy informację o istnieniu danego dowodu np. w sytuacji, w której zgłosiła się do nas osoba posiadająca nagranie z wideorejestratora zawierające zapis danego zdarzenia.

Mając na uwadze wymienione obostrzenia warto zastanowić się, czy w istocie składanie przez oskarżonego szeregu wniosków dowodowych faktycznie może wpłynąć na wydanie wyroku uniewinniającego. Z doświadczenia wskazuję, że sama obrona przede wszystkim musi być prowadzona rozsądnie, w taki sposób, aby składane przez nas wnioski doprowadziły do uznania, że to nie my popełniliśmy czyn, za który jesteśmy oskarżeni.

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2017

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu