BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Ustawodawca w art. 150 §1 k.k.w. wymienia sytuacje, które nakazują sądowi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności. Zgodnie z brzmieniem wspomnianego przepisu „sąd odracza” (oznacza, to że sąd jest zobligowany do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności), gdy skazany jest chory psychicznie lub jego inna ciężka choroba uniemożliwia odbycie wspomnianej kary. W Kodeksie karnym wykonawczym znajduje się również odpowiedź na pytanie jaka ciężka choroba uniemożliwia wykonanie kary pozbawienia wolności, zgodnie z jego treścią to taki stan skazanego, który może spowodować przez umieszczenie go w zakładzie karnym poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia.
Wymienione przesłanki nie są jedynymi, przez które sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności zgodnie z art. 151 §1 k.k.w. Powyższa możliwość istnieje również, gdy natychmiastowe wykonanie kary pobawienia wolności pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.
Dodatkowe przesłanki odroczenia wykonania kary wymienione są dla kobiet ciężarnych oraz samotnie sprawujących opiekę nad dzieckiem przez okres do lat 3 po jego urodzeniu.
Poza wskazanymi przykładami, przepisy przewidują przesłanki do odroczenia wykonania kary niezależne od sytuacji skazanego. Art. 151 §2 k.k.w. wskazuje, że jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów, sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności. Powyższe rozwiązanie nie może zostać użyte wobec wszystkich skazanych – istnieją w tym przypadku wyłączenia co do przestępstw popełnionych z użyciem przemocy, groźby ich użycia, skazanym w zw. z art. 64 §1 lub  64 §2 k.k., 65 k.k. oraz za czyny zabronione z art. 197 – 203 k.k. popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.
Należy pamiętać, że odroczenie wykonania kary jest odrębnym rozwiązaniem od instytucji przerwy w karze i może być stosowane w sytuacji, gdy nie rozpoczęto jeszcze jej wykonywania. Wniosek wraz z należytym uzasadnieniem należy złożyć do sądu, który orzekał w I instancji w przypadku Zamościa jest to: Sąd Rejonowy w Zamościu lub Sąd Okręgowy w Zamościu. Treść wniosku przede wszystkim musi zawierać oznaczenie wyroku i orzeczonej na jego podstawie kary, którą skazany chce odroczyć. Dodatkowo, aby Sąd poznał naszą sytuację życiową konieczne jest zawarcie uzasadnienia. Wskazać należy, że sąd z urzędu nie bada zaistnienia przesłanek obligatoryjnych odroczenia wykonania kary, to do nas należy wskazanie swojej sytuacji i należyte umotywowanie wniosku. Omawiany wniosek może być złożony przez skazanego, jego obrońcę lub kuratora zawodowego.
Wniosek o odroczenie wykonania kary powinien zostać opłacony na rachunek bankowy sądu lub znakami opłaty sądowej w wysokości 80 zł.

Adwokat Radosław Kostrubiec,
Zamość 2016

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu