BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Błąd pracodawcy będący omyłką pisarską zawarty w świadectwie pracy może nieść negatywne konsekwencje dla pracownika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych często kwestionuje okres, na który opiewa błędnie wystawione świadectwo pracy – co powoduje otrzymanie decyzji o odmowie przyznania prawa do emerytury. W wymienionej sytuacji przysługuje nam odwołanie za pośrednictwem organu do właściwego Sądu Okręgowego.

Przytoczony problem zdaje się nasilać, wiele osób bowiem wykonywało pracę w warunkach szczególnych w zakładach, które obecnie są zlikwidowane. Otrzymane świadectwo pracy, pomimo wskazania w nim informacji o „pracy w warunkach szczególnych” może nie spełniać wymogów wskazanych w określonym rozporządzeniu Rady Ministrów czy we właściwym zarządzeniu (często dotyczy ono nazewnictwa wymienionego w zarządzeniu nr 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1983 r.). Zwykle w takiej sytuacji problem świadectwa pracy zostaje wykryty w decyzji odmownej ZUS, który może wskazać, że nie określono w nim rodzaju pracy zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia. Dla przykładu można wskazać wymienienie stanowiska pracy: montera konstrukcji stalowych na wysokości zamiast montera konstrukcji metalowych na wysokości. Jednakże zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych to Sąd Okręgowy może prowadzić postępowanie dowodowe zmierzające do ustalenia, czy praca wykonywana przez stronę, była wykonywana w warunkach wymaganych przepisami rozporządzenia, czy ubezpieczony zajmował któreś ze stanowisk pracy wymienionych w załącznikach nr 1 lub 2 do rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – nawet jeżeli brak jest świadectwa pracy por. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 4 listopada 2008 r. (III AUa 3113/08, Lex nr 552003).

W omawianym przypadku należy po otrzymaniu decyzji odmownej z ZUS złożyć za jego pośrednictwem (zgodnie z treścią załączonego pouczenia) odwołanie do Sądu Okręgowego w ciągu miesiąca od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis. Wskazać należy, że w naszym interesie leży wskazanie dowodów na faktyczne wykonywanie pracy w warunkach szczególnych – w tym świadków, którzy mogą potwierdzić nasze twierdzenia. Bowiem skoro zakład pracy nie stwierdził, albo udokumentował w sposób nieprawidłowy tj. z pominięciem uznania wykonywania przez nas pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jako wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku – to powinniśmy to wykazać wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi.

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2018

*Niniejszy artykuł nie może stanowić wyłącznej podstawy do sporządzenia odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki prawne związane z samodzielnym wniesieniem odwołania. Za każdym razem warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu