BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy lub do podjęcia jednostkowej czynności przed sądem lub urzędem najczęściej wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty skarbowej. O powyższym obowiązku zwykle dowiadujemy się w momencie, gdy chcemy zrealizować uprawnienie objęte zakresem udzielonego nam pełnomocnictwa.

Opłata od złożenia pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy przed sądem czy organem administracji na mocy Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. obowiązkowa jest co do zasady w większości przypadków. Należy jednak wskazać, że wysokość tej opłaty nie jest znaczna – to koszt 17 zł, natomiast my jako osoby, które udzielają pełnomocnictwo na mocy wskazanych przepisów mamy w ściśle określonych sytuacjach obowiązek dokonania opłaty skarbowej. Sam obowiązek skarbowy w omawianym zakresie powstaje z momentem złożenia dokumentu pełnomocnictwa.

Przed dokonaniem opłaty konieczne jest stwierdzenie, czy faktycznie musimy uiścić wspomnianą kwotę 17 zł. Z uwagi na powyższe należy wskazać, że opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). W sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym opłacie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego wypisu lub kopii. Podmioty inne niż organy administracji rządowej lub samorządowej są także uprawnione do pobierania opłaty skarbowej w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej

Niektóre czynności urzędowe na mocy omawianej ustawy podlegają wyłączeniu z obowiązku dokonania opłaty skarbowej. Wskazanemu zwolnieniu podlega na przykład dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach: alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, czy też świadczeń socjalnych.

Dodatkowo nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Uiszczenia opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, lub prezydent miasta. Opłatę skarbową w Zamościu wnosi się w kasie Urzędu Miasta Zamość lub przelewem na rachunek bankowy*:

Urząd Miasta Zamość
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
PKO BP O/Zamość
56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

*Uwaga numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Zamość jest aktualny na dzień opublikowania wpisu, przed dokonaniem stosownej wpłaty powyższą informację należy zawsze porównać z obowiązującymi danymi znajdującymi się na stronie internetowej Urzędu Miasta Zamość http://bip.zamosc.um.gov.pl/?id=139&p1=szczegoly&p2=1040 .

Przedmiot opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia określa załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2016r. (Dz.U. Nr 225, poz.1635).

Adwokat Radosław Kostrubiec,

Zamość

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu