BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Uprawomocnienie się wyroku sądowego orzekającego karę grzywny powoduje konieczność jej zapłaty. Termin na dokonanie płatności wskazanej kary wynosi 30 dni od dnia wezwania skazanego do jej zapłaty. Ustawodawca w art. 49 Kodeksu karnego wykonawczego przewiduje możliwość rozłożenia grzywny na raty.

Podział orzeczonej kwoty jest możliwy po uzyskaniu stosownego postanowienia sądu w tym przedmiocie. Postępowanie sądowe umożliwiające ratalną płatność grzywny może być zainicjowane przez skazanego, jego obrońcę oraz prokuratora, a także przez Sąd z urzędu. Warunkiem wydania postanowienia o rozłożeniu grzywny na raty jest stwierdzenie przez Sąd, że natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki – zgodnie z art. 49 §1 k.k.w. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie a zwłaszcza, gdy wysokość grzywny jest znaczna można rozłożyć jej płatność na okres do 3 lat. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2011 r. sygn. WZ 7/11 „celowe jest zbadanie przez sąd zdolności skazanego do dodatkowego zarobkowania, posiadanych oszczędności czy nawet możliwości uzyskania dodatkowego przypływu gotówki (np. z lokaty bankowej)”. Z uwagi na powyższe konieczne jest wykazanie w stosownym wniosku braku możliwości realnej spłaty całości grzywny chociażby z uwagi na brak majątku możliwego do spieniężenia, czy też nieposiadania zdolności kredytowej.

Wniosek powinien być złożony do Sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji np. Sądu Rejonowego w Zamościu, Sądu Okręgowego w Zamościu. W treści pisma należy wskazać ilość rat, która według nas umożliwia spłacenie grzywny – jednocześnie pamiętając o tym, że w dalszym ciągu powinna ona stanowić dla nas dolegliwość. Składając wniosek warto załączyć do niego odpowiednie zaświadczenia celem wykazania wysokości zarobków skazanego oraz jego wydatków, których łączny bilans umożliwi wskazanie kwoty, faktycznie ukazującej Sądowi spełnienie przesłanek określonych w art. 49 k.k.w. a w konsekwencji jego pozytywne rozpatrzenie.

Ustawa o opłatach sądowych w sprawach karnych określa opłatę od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty w wysokości 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej niż 25 zł, oznacza to, że pierwszy wniosek jest wolny od opłat sądowych.

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2017

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu