BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie budzącej dotychczas wątpliwości, art. 505[36] k.p.c w swoim literalnym brzmieniu nie wskazywał jakie skutki wywołuje sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony przez jednego z kilku pozwanych. Wskazane rozstrzygnięcie wyjaśnia, czy pozostali pozwani mogą korzystać z aktywności współpozwanego, czy też ich bierność powoduje dla nich negatywne skutki.

Sąd Najwyższy rozstrzygnął wszelkie wątpliwości wynikające z brzmienia art. 505[36] zd. 1 k.p.c. Dla przypomnienia: „W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej”.

Sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego w wyniku przedstawienia mu przez Sąd Okręgowy w trybie art. 390 § 1 k.p.c. zagadnienia prawnego, na podstawie którego zostało zadane pytanie: „czy wskazana w art. 505[36] k.p.c. utrata przez nakaz zapłaty na skutek wniesienia sprzeciwu mocy w całości odnosi się wyłącznie do całości roszczenia wobec tego pozwanego, który wniósł sprzeciw, czy też dotyczy również pozwanych, którzy sprzeciwu nie wnosili”.
Powyższe zagadnienie zostało oparte na kanwie następującego stanu faktycznego (które w istocie ma znaczenie, dla prawidłowego rozumienia samej uchwały):
Powołując się na umowę cesji wierzytelności z jednym z operatorów sieci komórkowych powód domagał się zasądzenia dla niego kwoty 2 178, 63 zł solidarnie od pozwanych „R.B.” i „S.W.”. W kwietniu 2015 r. Sąd Rejonowy uwzględnił powództwo, wydając nakaz zapłaty. Od tego nakazu jeden z pozwanych, a mianowicie „S.W.” złożył sprzeciw, domagając się oddalenia powództwa w całości – twierdził, że nigdy nie był stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Drugi pozwany nie dokonał żadnej czynności. Z uwagi na wniesienie sprzeciwu, Sąd Rejonowy przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w G. (powyższe wynikało z procedury związanej z EPU, w przypadku wniesienia skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty sprawa zostaje przekazana do rozpatrzenia przez właściwy sąd. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zostało przekazane do rozpoznawania przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie). Kolejno w sprawie (po wniesieniu sprzeciwu) został wydany wyrok zaoczny, który oddalał powództwo. Od przytoczonego orzeczenia została wniesiona apelacja przez powoda, który wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Problemem w niniejszej sprawie stanowiącym przyczynek do wydania uchwały przez Sąd Najwyższy była okoliczność niewniesienia sprzeciwu przez „R.B.” – zatem czy również wobec niego powinny następować skutki prawne działania „S.W.”?

Idąc za uzasadnieniem Sądu Najwyższego: „pojęcie całości nakazu zapłaty odnosi się wyłącznie do całości roszczenia oraz kumulacji przedmiotowej, nie dotyczy natomiast kumulacji podmiotowej. Należy wskazać, że zasada dyspozycyjności i skargowości nie pozwala na dokonywanie czynności procesowych bez wniosku (skargi) uprawnionej osoby bez wyraźnego ustawowego upoważnienia”. Powyższe oznacza, że w ściśle określonych w ustawie przypadkach działania jednej strony mogą mieć skutek względem pozostałych, do takich sytuacji należy np. współuczestnictwo jednolite. Ustawodawca bowiem przewiduje wyjątki od zasady skargowości i dyspozycyjności, co oznacza, że brak dokonania czynności przez drugiego pozwanego nie powinien korzystać co do zasady z ochrony. W okolicznościach sprawy nie dochodziło do zaistnienia przypadku współuczestnictwa jednolitego – jest to istotne, co podkreślałem na początku. Problem dotyczył sformułowania „nakaz zapłaty traci moc w całości”, a konkretnie faktu, czy „w całości” oznacza, wobec wszystkich pozwanych. Z uwagi na powyższe, Sąd Najwyższy rozstrzygnął te wątpliwości wskazując, że: wniesienie sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje utratę mocy nakazu zapłaty w całości w stosunku do pozwanego, który wniósł sprzeciw (art. 505[36] § 1 k.p.c.).

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2017

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu