BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Czasem najprostsze pisma sprawiają problemy, a mają one kluczowe znaczenie dla dalszego biegu naszej sprawy – w dzisiejszym wpisie z cyklu „adwokat z Zamościa radzi” omówię najważniejsze elementy wniosku o uzasadnienie wyroku wydanego w sprawie cywilnej.

W sprawie „cywilnej” tj. wydawanej w postępowaniu cywilnym – stronie (np. powodowi, pozwanemu) przysługuje prawo do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Wniosek o uzasadnienie wyroku składa się na piśmie do sądu, który wydał orzeczenie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. tj. np. gdy Sąd Rejonowy w Zamościu I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie to właśnie do niego adresujemy wniosek o jego uzasadnienie. Złożenie wniosku o uzasadnienie z opóźnieniem spowoduje odrzucenie tego wniosku przez sąd, nie możemy wnioskować o wydłużenie terminu do złożenia przedmiotowego pisma (za Sądem Apelacyjnym w Katowicach, wyrokiem z dnia 27 września 2012 r., V ACz 744/12).

Wniosek o uzasadnienie wyroku powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego określone w art. 126 §1 k.p.c. Wobec powyższego nasze pismo powinno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia, oznaczenie sądu np. Sąd Rejonowy w Zamościu I Wydział Cywilny, oznaczenie stron (np. wymienienie powoda i pozwanego, reprezentanta małoletniego, imiona i nazwiska pełnomocników stron i.t.p.), oznaczenie rodzaju pisma (w naszym przypadku „wniosek o uzasadnienie i doręczenie wyroku”), osnowę wniosku, sygnaturę sprawy oraz własnoręczny podpis osoby żądającej uzasadnienia orzeczenia.

Sama osnowa wniosku jest niezwykle istotna, należy bowiem opisać, który wyrok Sąd ma uzasadnić, np. „jako powód wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 13 listopada 2018 roku przez Sąd Rejonowy w Zamościu I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I C 1/18 (sygnatura przykładowa) i doręczenie mi odpisu tegoż wyroku wraz z uzasadnieniem na mój adres: (podać adres)”.

Warto pamiętać, że sąd doręczy odpis wyroku z uzasadnieniem tylko tej osobie, która złożyła wniosek, jeżeli inny podmiot złoży wniosek o uzasadnienie sąd go nam nie doręczy!

W omawianej problematyce mamy także do czynienia z wyjątkiem związanym z uzasadnianiem wyroków zaocznych Sąd w ogóle nie uzasadnia wyroków zaocznych, chyba że wniosek o sporządzenie uzasadnienia pochodzi od powoda (art. 342/50513 § 2 k.p.c.).

Wniosek o uzasadnienie jest wolny od opłat.

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2018

UWAGA: Wpis dotyczy tylko problematyki wyroków wydanych przez Sądy I instancji w postępowaniu cywilnym. Treść artykułu nie jest poradą prawną, nie ma zastosowania do innych procedur np. administracyjnej, karnej. Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędną interpretację wpisu oraz za posiłkowanie się nim przy samodzielnym sporządzaniu wniosku o uzasadnienie wyroku. W procedurze cywilnej obowiązują szczegółowe zapisy dotyczące interpretacji obliczenia terminów. Warto za każdym razem korzystać z pomocy prawnej – wpis nie stanowi reklamy.

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu