BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


 

Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, chcemy powołać prokurenta, w jaki sposób możemy wpisać prokurę do KRS-u? Czy procedura zgłoszenia udzielenia prokury wymaga wizyty w specjalistycznej kancelarii adwokackiej obsługującej spółki? Zapraszam do nowego wpisu na blogu Adwokat z Zamościa radzi.

 

Moim zdaniem powołanie prokurenta jest naturalną konsekwencją rozszerzania działalności spółki z o.o. Zarząd nie może bowiem sygnować każdego wiążącego dokumentu w spółce jeżeli dotyczy on spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W powyższej sytuacji praktycznym rozwiązaniem jest powołanie prokurenta w spółce.

 

W przypadku jednoosobowego zarządu w spółce z o.o. powołanie prokurenta może nastąpić na podstawie zarządzenia zawierającego w swojej treści oświadczenie woli o powołaniu prokurenta, jego imię, nazwisko, PESEL, rodzaj prokury oraz datę wejścia w życie przedmiotowego zarządzenia. Po wydaniu zarządzenia o prokurze warto sporządzić oświadczenie o udzieleniu prokury (w omawianym przypadku podpisane przez jedynego członka zarządu spółki) oraz oświadczenie samego prokurenta o wyrażeniu zgody na udzielenie prokury. Powyższe dokumenty z mojej praktyki były wymagane przez KRS, bowiem prokurent jako osoba dobrowolnie pełniąca swoją funkcję winien wyrazić pisemną zgodę na powołanie. Ustanowienie prokurenta wiąże się także ze sporządzeniem przez niego kolejnego pisma: oświadczenia o jego adresie do doręczeń.

 

W tym miejscu skompletowaliśmy już następujące dokumenty:

Zarządzenie o powołaniu prokurenta,

Oświadczenie o udzieleniu prokury,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji prokurenta,

Oświadczenie prokurenta o adresie do doręczeń.

 

Pozostaje pytanie: co dalej?

 

Przepisy prawa nakładają na spółkę obowiązek zgłoszenia zmian w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Powyższe oznacza, że we wskazanym czasie należy złożyć na biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w placówce operatora pocztowego: Poczta Polska S.A. wniosek o wpis prokury do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Omawiane zmiany wymagają przede wszystkim opłacenia dokonania czynności wpisu i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, powyższe opłaty wynoszą odpowiednio 100 zł i 250 zł. Bez powyższej czynności sąd nie dokona wpisu, dlatego też kolejnymi załącznikami do wniosku będą potwierdzenia dokonania przelewów na odpowiednie rachunki bankowe podane na stronach internetowych sądu. Na marginesie należy wskazać, że właściwym dla spółek z o.o. mających siedzibę w Zamościu będzie Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

 

Wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS składamy na formularzu. W przypadku dokonania wpisu prokury wymagany jest formularz KRS-Z3 „wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców” oraz KRS-ZL „zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego” (bowiem wpis do także zmiana). Prawidłowe wypełnienie formularzy jest w istocie niezwykle skomplikowane, nie mniej jednak przy uważnym przeczytaniu wszystkich zawartych w nich pouczeń są one możliwe do wypełnienia nawet przez osobę niebędącą adwokatem specjalizującym się w prawie spółek handlowych. UWAGA: warto pozostawić sobie kserokopię całości wniosku, bowiem w przypadku jego zwrotu będzie zdecydowanie łatwiej naprawić ewentualne błędy popełnione przy wypełnianiu formularzy.

 

Zachęcam do komentowania wpisu,

 

Radosław Kostrubiec Adwokat Zamość 2018

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu