BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Zatarcie skazania jest instytucją, która pozwala uznać daną osobę w świetle prawa jako niekaraną pomimo wydania wobec niej prawomocnego wyroku. Dzisiejszy wpis wskazuje jakie terminy wedle polskiego prawa uprawniają do uznania niekaralności oraz omawia możliwość złożenia wniosku o wcześniejsze zatarcie skazania.

Zatarcie skazania jest instytucją, która pozwala uznać daną osobę w świetle prawa jako niekaraną pomimo wydania wobec niej prawomocnego wyroku. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uzasadnieniu postanowienia z 28 października 2009 r. sygn. I KZP 24/09 zatarcie skazania „eksponuje pierwiastek humanitarny, albowiem to właśnie względy humanitarne nakazują, by nie wypominać skazanemu w nieskończoność popełnienia przestępstwa i by piętno skazania i ukarania nie obciążało go przez całe życie”. Ustawodawca, przewiduje odmienne terminy zatarcia skazania w zależności od rodzaju orzeczonej kary.

Kara pozbawienia wolności oraz kara 25 lat pozbawienia wolności ulega zatarciu z mocy prawa po upływie 10 lat od jej wykonania, darowania lub przedawnienia jej wykonania. Kodeks karny przewiduje jednak możliwość wystąpienia do Sądu o wcześniejsze zatarcie skazania. Wskazane rozwiązanie dotyczy zatarcia kary pozbawienia wolności po upływie 5 lat jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności. Powyższe wymaga jednak złożenia stosownego wniosku przez samego zainteresowanego.

Kara ograniczenia wolności ulega zatarciu z mocy prawa po upływie 3 lat od jej wykonania, darowania lub przedawnienia jej wykonania.

Grzywna uznawana jest za zatartą z mocy prawa z upływem 1 roku od jej wykonania, darowania lub przedawnienia jej wykonania.

Ustawodawca przewidział jednak odmienne terminy w przypadku orzeczenia środka karnego np. zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz wstępu na imprezę masową, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej – zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem wykonania. Nie podlega zatarciu skazania również skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności jeżeli pokrzywdzony był małoletnim  poniżej lat 15.

W razie skazania za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2017

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu