BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


W zgłoszeniu wierzytelności najważniejszy jest czas. Mając informacje o planowanym ogłoszeniu upadłości, bądź złożeniu przez jednego z wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości spółki sprawdzajmy wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz określone w nich terminy. Powinniśmy tam odnaleźć informację o podobnej treści: (na przykładzie najbliższego Miastu Zamość Sądu ds. upadłości) „Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 23 stycznia 2018 r. ogłosił upadłość Spółki (nazwa dłużnika) obejmującą likwidację majątku” oraz wzywa ”wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi”.

Największy problem stanowi prawidłowe sporządzenie stosownego wniosku, którego brak złożenia może przynieść nam ujemne konsekwencje prawne.

Podkreślenia wymaga, że przepisy związane ze zgłaszaniem wierzytelności zostały znowelizowane i obecnie został opublikowany urzędowy wzór formularza, który należy złożyć do Sądu wskazując właściwego sędziego komisarza w dwóch egzemplarzach wraz z dowodami, wskazującymi na istnienie samych wierzytelności.

Dane, które musi zawierać zgłoszenie wierzytelności zostały wykazane w art. 239 Prawa upadłościowego i są nimi m.in.:

a) imię, nazwisko lub firma wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania lub siedziba, adres, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

b) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartości wierzytelności niepieniężnej,

c) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności,

d) kategoria, do której wierzytelność ma zostać zaliczona,

e) zabezpieczenia związane z wierzytelnością,

f) w razie zgłoszenia wierzytelności, co do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu,

g) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowo-administracyjne lub przed sądem polubownym,

h) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki ilość udziałów lub akcji oraz ich rodzaj.

Konieczne jest prawidłowe zakwalifikowanie naszej wierzytelności do odpowiedniej kategorii wymienionej w art. 342 ust. 1 Ustawy prawo upadłościowe a jest to kluczowe w kontekście późniejszej kolejności zaspokojenia wierzycieli z majątku upadłego.

Uwaga! Niniejszy wpis nie stanowi wyczerpującego poradnika umożliwiającego zgłoszenie wierzytelności jedynie w oparciu o jego treść. Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędną interpretację wpisu oraz za posiłkowanie się nim przy samodzielnym sporządzaniu zgłoszenia wierzytelności. Złożenie wniosku nie gwarantuje odzyskania całości należności – to zależy od aktywów spółki oraz przynależności wierzytelności do określonej kategorii określonej w prawie upadłościowym.

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2018

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu