BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Postępowanie uproszczone jest obligatoryjnym trybem postępowania w przypadku dochodzenia niektórych roszczeń. Niniejszy wpis przybliża problematykę postępowania uproszczonego w polskim procesie cywilnym.

Zgodnie z art. 5051 k.p.c. postępowanie uproszczone należy do właściwości sądów rejonowych, co oznacza, że w przypadku wnoszenia pozwu w Zamościu właściwym będzie Sąd Rejonowy w Zamościu I Wydział Cywilny. W mojej ocenie największym problemem dla stron w niniejszym postępowaniu jest prawidłowe wypełnienie formularza, który jest obowiązkowy. Powyższe oznacza, że pozew nie może być zredagowany tradycyjnej formie, a musi zostać uzupełniony zgodnie z formularzem udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wymóg stosowania formularza dotyczy także odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od wyroku zaocznego, czy składania wniosków dowodowych. Postępowanie uproszczone jest stosowane w poszczególnych rodzajach spraw, nie ma możliwości, aby strony między sobą na podstawie umowy uzgodniły takiego sposobu postępowania w przypadku wzajemnych roszczeń.

Do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym należą sprawy o roszczenia wynikające z umów, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty, dodatkowo bez względu na wartość przedmiotu sporu w tym trybie postępowania rozpoznawane są sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej.

            Specyficzne dla tego rodzaju postępowania są uregulowania dotyczące dochodzenia kilku roszczeń jednym pozwem unormowane w art. 505 3 k.p.c.

            Warto podkreślić, że w niniejszym postępowaniu strona zamiast pisemnie, może ustnie do protokołu zażądać uzasadnienia wyroku, strona również może zrzec się uzasadnienia wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie wówczas od dnia jego ogłoszenia.

            W postępowaniu uproszczonym znajdują się również odmienne regulacje dotyczące postępowania odwoławczego, co będzie przedmiotem przyszłych wpisów. Podstawę prawną postępowania uproszczonego stanowią przepisy od 5051 k.p.c. do 50514 k.p.c.

            Od dnia publikacji niniejszego wpisu przez okres dwóch tygodni Kancelaria Adwokata Radosława Kostrubca w Zamościu będzie udzielała bezpłatnej pomocy prawnej w sporządzaniu pozwów w postępowaniu uproszczonym w sprawach konsumentów przeciwko przedsiębiorcom. Darmowe porady prawne będą udzielane w Kancelarii Adwokackiej w Zamościu po uprzednim umówieniu telefonicznym.

            Zapraszam do dyskusji w komentarzach,

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2018

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu