BLOG

Witam na oficjalnym blogu kancelarii.
adw. dr Radosław Kostrubiec


Niektóre roszczenia zgodnie z k.p.c. powinny być dochodzone w specjalnym trybie tzw. postępowaniu uproszczonym. Samodzielne sporządzenie pozwu odpowiadającemu wymaganiom formalnym może nastręczyć wielu problemów, a w konsekwencji wydłużyć postępowanie. Niniejszy wpis stanowi omówienie procesu składania pozwu w postępowaniu uproszczonym do Sądu Rejonowego w Zamościu.

Zgodnie z art. 5051 k.p.c. w postępowaniu uproszczonym mogą być dochodzone roszczenia należące do właściwości sądów rejonowych, jeżeli dotyczą:
– umów, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej – jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
– o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Pozew składany jest do Sądu Rejonowego w Zamościu (tylko on będzie właściwy do rozpoznania sprawy w kontekście niniejszego niniejszego wpisu) I Wydziału Cywilnego ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość. Sam dokument pozwu musi zostać złożony na specjalnym formularzu, którego aktualną wersję można pobrać z strony Ministerstwa Sprawiedliwości – formularz .
W formularzu odnajdujemy pouczenia co do treści, która powinna być zawarta w pozwie. Powód, w tabeli nr 8 może złożyć m.in. wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność, zabezpieczenie powództwa, czy nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. W tabeli nr 13 należy wymienić wszystkie załączniki składane wraz z pozwem – należy pamiętać również o ich odpisie pozwu i jego załączników dla strony przeciwnej.
Powództwo w postępowaniu upominawczym podlega odrębnym opłatom wskazanym w art. 28 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która wynosi przy roszczeniu:
do 2000 zł – 30 zł,
ponad 2000 zł do 5000 zł – 100 zł,
ponad 5000 zł do 7500 zł – 250 zł,
ponad 7500 zł – 300 zł*

Inne pisma w toku postępowania takie jak: odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego, czy zawierające wnioski dowodowe powinno być złożone na stosownym formularzu.
W postępowaniu uproszczonym można dochodzić tylko jednego roszczenia, chyba że wynikają one z jednej umowy, bądź umów tego samego rodzaju. Omawiany sposób procedowania posiada odmienność polegającą na możliwości zasądzenia odpowiedniej sumy przez Sąd wedle swojego uznania, gdy udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione.
Jeżeli Sąd uzna, jeżeli sprawa jest szczególnie zawiła lub jej rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych np. wywołania opinii biegłego, w dalszym ciągu jest ona rozpoznawana z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym.

Adwokat Radosław Kostrubiec Zamość 2017

* wskazane kwoty są aktualne na dzień publikacji niniejszego wpisu, przed złożeniem pozwu należy upewnić się czy wskazany przepis nie został znowelizowany.

Komentarze: Bądź pierwsza/y
Ostatnio na blogu